Algemene voorwaarden

 

 

Algemene voorwaarden | Inspiring Concepts Interiordesign

 
Artikel 1 Begripsbepaling
 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 
1.1. ‘Inspiring Concepts’; de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap, of rechtspersoon van Inspiring Concepts die in opdracht van een wederpartij werkzaamheden verricht op het gebied van interieurarchitectuur, interieurontwerp en styling.
 
1.2 De opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Inspiring Concepts als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 
1.3 De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Inspiring Concepts met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Inspiring Concepts.
 
1.4 Het project: het pand, gebouw of bouwwerk of een onderdeel daarvan, waarop de aan de interieurvormgever van Inspiring Concepts verstrekte opdracht betrekking heeft.
 
 
Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachten met betrekkingen tot diensten van Inspiring Concepts, leveringen van zaken door Inspiring Concepts en voorts alle overige (toekomstige) overeenkomsten gesloten met Inspiring Concepts en alle daarmee verband houdende handelingen zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, een en ander conform de vermelding op de offerte of opdrachtbevestiging, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.
 
2.2 De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 
2.3 De voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Inspiring Concepts waarbij derden dienen te worden betrokken.
 
2.4 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
 
2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Inspiring Concepts en de opdrachtgever zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 
 
Artikel 3 Offertes en opdrachtbevestigingen

3.1 Offertes van Inspiring Concepts zijn geheel vrijblijvend en kunnen tot het moment dat Inspiring Concepts de opdracht heeft bevestigd worden herroepen.
 
3.2 Een offerte is maximaal 30 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen. Het gedane voorstel geldt niet automatisch voor nieuwe overeenkomsten.
 
3.3 Een verstrekte opdracht, waarbij de diensten en activiteiten van Inspiring Concepts staan omschreven, wordt door Inspiring Concepts schriftelijk of elektronisch bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk of elektronisch door Inspiring Concepts zijn bevestigd.
 
3.4 Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd, of de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door de opdrachtgever is ondertekend en de opdrachtgever er desondanks mee instemt dat Inspiring Concepts aanvangt met de uitvoering van de opdracht, dan wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.
 
3.5 Inspiring Concepts kan niet aan haar voorstel worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het voorstel, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 
3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Inspiring Concepts niet tot het verrichten van een gedeelte van de werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 
 
Artikel 4 Uitvoering opdracht
 
4.1 Inspiring Concepts draagt zorg ervoor dat zij voldoende is toegerust om de verantwoordelijkheid voor het project, waarop de opdracht betrekking heeft, te kunnen dragen. Inspiring Concepts voert de opdracht die wordt verstrekt met goede zorg uit. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Inspiring Concepts verwacht mag worden.
 
4.2 De opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig de beslissingen die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn. Inspiring Concepts aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de documenten.
 
4.3 Inspiring Concepts heeft het recht werkzaamheden uit te laten voeren door derden.

4.4 Opdrachtgever zal in overleg treden voorafgaand aan door derden uit te voeren werkzaamheden en/ of leveringen.
 
4.5 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Dit kan consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen, zoals, maar niet uitsluitend, prijs en termijn van uitvoering.
 
4.6 Inspiring Concepts is gerechtigd tot verhoging van de prijs, zonder dat opdrachtgever gerechtigd is tot ontbinding, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voor voorzienbaar waren.
 
4.7 Indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% of plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk of elektronisch te ontbinden, tenzij Inspiring Concepts alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijke overeengekomene uit te voeren, indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Inspiring Concepts rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 
 
Artikel 5 Honoraria, bureaukosten, kosten aan derden
 
5.1 De door Inspiring Concepts genoemde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege. Voor particulieren zullen prijzen inclusief BTW worden vermeld. De prijzen van Inspiring Concepts kunnen worden overeengekomen op basis van een van tevoren vastgesteld uurtarief of door een vast bedrag af te spreken.
 
5.2 Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde van de aanvaarden van de opdracht.
 
5.3 De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die de interieurvormgever van Inspiring Concepts verricht heeft ten gevolge van wijzigingen van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd.
 
 
Artikel 6 Betalingstermijn en invorderingskosten
 
6.1 Inspiring Concepts brengt 35% van het totaal bij opdracht in rekening en 65% bij oplevering van het interieurontwerp. De gemaakte uren tijdens de realisatiefase worden op basis van regie per maand achteraf in rekening gebracht.
 
6.2 De facturen van Inspiring Concepts dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan door overboeking op de bank- of girorekening van Inspiring Concepts.
 
6.3 Bij verstrijken van de betalingstermijn ontvangt opdrachtgever eenmalig een betalingsherinnering met een laatste redelijke betaaltermijn. Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval worden alle vorderingen van Inspiring Concepts direct opeisbaar.
 
6.4 Indien de opdrachtgever in verzuim is, is zij aan Inspiring Concepts een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 
6.5 Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig één van haar verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever, waaronder ook de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen.
 
6.6 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op.
 
6.7 Elke betaling strekt steeds ter voldoening van in de eerste plaats van rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande declaratie, ongeacht of de opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere declaratie.
 
6.8 Alle vorderingen van Inspiring Concepts worden direct opeisbaar wanneer de opdrachtgever surséance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Ditzelfde geldt indien opdrachtgever haar bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van haar vestiging naar het buitenland verplaatst.
 
 
Artikel 7 Duur en beëindiging
 
7.1 De overeenkomst tussen Inspiring Concepts en opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch anders overeenkomen.
 
7.2 De opdracht kan tussentijds worden opgezegd, zonder dat er sprake is van verwijtbare tekortschieten door een der partijen in de nakoming van de opdracht. Deze opzegging dient plaats te vinden binnen een maand per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van opzegging.
 
7.3 Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de opdracht door Inspiring Concepts, alsmede bij tussentijdse beëindiging door de Inspiring Concepts wegens verwijtbare handelingen van de opdrachtgever, is Inspiring Concepts gerechtigd de vergoeding van alle gemaakte kosten te vorderen, voortvloeiend uit de verplichtingen die Inspiring Concepts ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.
 
 
7.4 Inspiring Concepts is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
a. opdrachtgever de verplichtingen, na ingebrekestelling niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; b. na het sluiten van de overeenkomst Inspiring Concepts ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet na zal komen;
c. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is een aanbetaling te verrichten, maar deze zekerheid uitblijft.
d. zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Inspiring Concepts kan worden gevergd.
 
7.5 In geval van liquidatie, (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging- indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven-, van schuldsanering of andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, staat het Inspiring Concepts vrij om de overeenkomst met directe ingang te ontbinden dan wel te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling.
 
 
Artikel 8 Levering
 
8.1 Is voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever Inspiring Concepts schriftelijk of elektronisch in gebreke te stellen. Inspiring Concepts dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 
8.2 Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment deze ter beschikking worden gesteld.
 
 
Artikel 9 Afwijking van ontwerp en concept
 
9.1 Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Inspiring Concepts en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp en concept kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp en het concept, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
 
 
Artikel 10 Garantie en klachten
 
10.1 De te leveren zaken en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die
daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.
 
10.2 De genoemde garantie geldt voor een van tevoren afgesproken periode per onderdeel na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien garantie een zaak of dienst betreft die door een derde werd geproduceerd of geleverd, dan is de garantie beperkt tot die door de derde is verstrekt.
 
10.3 Ieder vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag of onderhoud daaraan. Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Inspiring Concepts geen invloed op kan uitoefenen.
 
10.4 Opdrachtgever is gehouden het geleverde te onderzoeken op het moment dat zaken haar ter beschikking worden gesteld, respectievelijk de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Zij behoort te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.
 
10.5 Eventuele gebreken dienen met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving binnen 2 maanden na levering schriftelijk of elektronisch aan Inspiring Concepts te worden gemeld.
 
10.6 Opdrachtgever dient Inspiring Concepts in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.
 
10.7 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan voor rekening van opdrachtgever.
 
10.8 Na verloop van de garantie zullen alle kosten voor herstel of vervanging aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 
 
Artikel 11 Eigendoms- en auteursrechten
 
11.1 (Originelen van) tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die Inspiring Concepts bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven eigendom van Inspiring Concepts, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.
 
11.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de rechten die Inspiring Concepts toekomen, te kopiëren, gebruiken of aan derden te tonen zonder uitdrukkelijke toestemming van de interieurvormgever van Inspiring Concepts.
 
 
Artikel 12 Aansprakelijkheid
 
12.1 Inspiring Concepts is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, die uitsluitend het
gevolg is vaneen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een opeisbare verbintenis.
 
12.2 Inspiring Concepts is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen maar niet uitsluitend gevolgschade en bedrijfsschade behoudens regels van dwingend recht, opzet of grove schuld.
 
12.3 Inspiring Concepts is bevoegd om fouten waarvoor zij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen. Opdrachtgever dient Inspiring Concepts hiervoor in de gelegenheid te stellen, voordat opdrachtgever tot aansprakelijkstelling overgaat.
 
12.4 Inspiring Concepts is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Inspiring Concepts is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 
12.5 De aansprakelijkheid van de interieurvormgever van Inspiring Concepts is in ieder geval steeds beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde, althans tot het gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, dan wel, indien en voor zover sprake is van verzekerde schade, tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag.
 
12.6 Opdrachtgever vrijwaart Inspiring Concepts voor alle aanspraken van derden, als gevolg van het lijden van schade in verband met de uitvoering van de overeenkomst en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Inspiring Concepts toerekenbaar is.
 
12.7 Indien Inspiring Concepts door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden Inspiring Concepts zowel in als buiten rechte bij te staan onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden.
 
 
Artikel 13 Overmacht
 
13.1 Inspiring Concepts is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
13.2 Onder overmacht wordt verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Inspiring Concept geen invloed kan uitoefenen en waardoor Inspiring Concepts haar verplichtingen niet kan nakomen. Hierbij denkend aan onweer, storm, aardbeving, brand, verlies of diefstal, verloren gaan van materialen, wegblokkades, de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of van derden daaronder begrepen.
 
13.3 Inspiring Concepts kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer dan 2 maanden duurt dan zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder vergoeding van enige schade.
 
13.4 Inspiring Concepts heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt eerst pas intreedt nadat Inspiring Concepts haar verbintenis had moeten nakomen.
 
13.5 Indien Inspiring Concepts bij intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan haar verplichtingen kan voldoen, is Inspiring Concepts gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden aan deze declaratie te voldoen.
 
 
Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud
 
 
14.1 Na levering blijft Inspiring Concepts eigenaar van de geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a. tekortschiet of te kort zal schieten in de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden niet betaalt of zal betalen; c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van de overeenkomst.
14.2 Zolang er sprake is van een eigendomsvoorbehoud, mag opdrachtgever de zaken niet verpanden dan wel bezwaren.
 
14.3 Indien derden rechten op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken rechten willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Inspiring Concepts zo snel als mogelijk op de hoogte te stellen.
 
 
Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
 
15.1 Nederlands recht is van toepassing op de opdracht en de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn. De rechter in het arrondissement waar Inspiring Concepts gevestigd is, is bevoegd een geschil in behandeling te nemen.